სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

სპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან დაკავშირებული თემატიკა

თარიღი: 2014 აპრილი 01

სპორტის ინფრასტრუქტურის ჯგუფის ამოცანა არის

Ø  ერთი თვის ვადაში შეიმუშაოს სპორტის ინფრასტრუქტურული მოწყობის მოდელი.

სპორტული ინფრასტრუქტურის მოდელში იგულისხმება სპორტის იმფრასტრუქტურული სისტემის შექმნა, რომლის ძირითადი კომპონენტებია:

  • სპორტული ნაგებობები;
  • სპორტული ნაგებობების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა (სორტული ნაგებობების ქსელი);
  • სპორტული ნაგებობების მენეჯმენტი;
  • სპორტული ნაგებობების კადრები;

სპორტის ინფრასტრუქტურის მოდელის შემუშავებასთან დაკავშირებული თემები

1.      სპორტის ინფრასტრუქტურული სისტემის მიზნის განსაზღვრა;

2.      სპორტული ინფრასტრუქტურის სახეების განსაზღვრა მათი ფუნქციის შესაბამისად;

3.      სპორტის ინფრასტრუქტურის ბაზაზე სპორტული აქტივობები განსაზღვრა;

4.      სპორტული ნაგებობებისა და შესაბამისი სპორტული აქტივობების მიხედვით, მომხმარებელთა ასაკობრივი კატეგორიების განსაზღვრა;

5.      ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის შესაბამისად, სპორტის ინფრასტრუქტურის დონეების (სპ. ნაგებობის კლასების) განსაზღვრა;

6.      შესაბამისი დონის (კლასის), სპორტული ნაგებობების რაოდენობის განსაზღვრა;

7.      სპორტის ნაგებობების დონეების მიხედვით, სპ. ობიექტამდე წვდომის (მანძილი/დრო) განსაზღვრა;

8.      სპორტული ნაგებობების დანიშნულების განსაზღვრა, სპორტული ნაგებობის ფუნქციი, სპორტული აქტივობისა და კლასის შესაბამისად;

9.      დატვირთვის ხასიათის განსაზღვრა სპორტის ნაგებობების მიხედვით;

10.  სპორტული ნაგებობების სტანდარტები;

11.  სპორტი ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირება განსაზღვრა;

12.  სხვა.

სპორტის ინფრასტრუქტურის ჯგუფის მიზანი

Ø  ეროვნული მაშტაბით, სპორტის ისეთი ინფრასტრუქტურული მოდელის შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარებას, ასევე ფიზიკურ აქტივობებში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდას.

სპორტის ინფრასტრუქტურული განვითარების  ძირითადი პრინციპები

Ø  უსაფრთხოება;

Ø   მისაწვდომობა;

Ø  მიმზიდველობა;

Ø  კომპლექსურობა (სისტემურობა);

სპორტული ინფრასტრუქტურის სახეების განსაზღვრა მათი ფუნქციის შესაბამისად

Ø  სათმაშო-გასართობი;

Ø  გასართობი-გამაჯანსაღებელი;

Ø  სპორტულ-გამაჯანსაღებელი;

Ø  სპორტული-საწვრთნო;

Ø  სპორტულ სანახაობრივი.

სპორტის ინფრასტრუქტურის ბაზაზე სპორტული აქტივობები განსაზღვრა

Ø  სათმაშო-გასართობი;

Ø  გასართობი-გამაჯანსაღებელი;

Ø  სპორტულ-გამაჯანსაღებელი;

Ø  სპორტული-საწვრთნო;

Ø  სპორტულ სანახაობრივი.

სპორტული ნაგებობების სახეებისა და შესაბამისი სპორტული აქტივობების მიხედვით, მომხმარებელთა ასაკობრივი კატეგორიების განსაზღვრა

Ø  სათმაშო-გასართობი    -                   3-7;

Ø  გასართობი-გამაჯანსაღებელი   -   8-12;

Ø  სპორტულ-გამაჯანსაღებელი    -   13+;

Ø  სპორტული-საწვრთნო   -                სპორტული კარიერა ;

Ø  სპორტულ სანახაობრივი.  -             სპორტული კარიერა.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის შესაბამისად, სპორტის ინფრასტრუქტურის დონეების (სპ. ნაგებობის კლასების) განსაზღვრა

Ø  სათმაშო-გასართობი  -                    V კლასი;

Ø  გასართობი-გამაჯანსაღებელი -    IV კლასი;

Ø  სპორტულ-გამაჯანსაღებელი -     III კლასი;

Ø  სპორტული-საწვრთნო -                 II კლასი;

Ø  სპორტულ სანახაობრივი -              I კლასი.

სპორტის ნაგებობების დონეების მიხედვით, სპ. ობიექტამდე წვდომის (მანძილი/დრო) განსაზღვრა

Ø  სათმაშო-გასართობი -                   50-100მ;

Ø  გასართობი-გამაჯანსაღებელი -  150-200მ; 

Ø  სპორტულ-გამაჯანსაღებელი -    1600მ (20 წთ. ფეხით);

Ø  სპორტული-საწვრთნო -                20 წთ. ტრანსპორტით;

Ø  სპორტულ სანახაობრივი -             20-45 წთ. ტრანსპორტით.

სპორტული ნაგებობების დანიშნულების განსაზღვრა, სპორტული ნაგებობის ფუნქციის, სპორტული აქტივობისა და კლასის შესაბამისად

Ø  სათმაშო-გასართობი -                   საბაზო მოძრაობითი უნარ-ჩვევების 

                                                                        ჩამოყალიბება;                           

Ø  გასართობი-გამაჯანსაღებელი -  საბაზო მოძრაობითი უნარ-ჩვევების

                                                                        ჩამოყალიბება;                           

Ø  სპორტულ-გამაჯანსაღებელი -    ფიზიკური რეკრეაციასაბაზო 

                                                                        მოძრაობითი უნარ-ჩვევების                       

                                                                        განვითარება;                         

Ø  სპორტული-საწვრთნო -             სპორტული წვრთნა / სპორტული

                                                                     შეჯიბრებები (სპორტული დაოსტატება- 

                                                                     სრულყოფა)

 

Ø  სპორტულ სანახაობრივი -         სპორტული წვრთნა / სპორტული

                                                                     შეჯიბრებები (სპორტული დაოსტატება- 

                                                                     სრულყოფა)

 

დატვირთვის ხასიათის განსაზღვრა სპორტის ნაგებობების მიხედვით

 

Ø  სათმაშო-გასართობი -                   ყოველდღიური;

Ø  გასართობი-გამაჯანსაღებელი -  ყოველდღიური; 

Ø  სპორტულ-გამაჯანსაღებელი -    ყოველდღიური/სისტემატიური;

Ø  სპორტული-საწვრთნო -                სისტემატიური/ეპიზოდური;

Ø  სპორტულ სანახაობრივი -             სისტემატიური/ეპიზოდური.

მიმაგრებული დოკუმენტები :
2013.10.04 - შეხვედრის ოქმი
2013.10.17 - შეხვედრის ოქმი
2013.11.07 - შეხვედრის ოქმი