სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

ბიუჯეტი - 2013 წელი

თარიღი: 2014 ოქტომბერი 28

მიმაგრებული დოკუმენტები :
5.1 ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუაჯეტი
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია
5.2 ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 30/09 2013 პერიოდში
5.2 ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 30/09 2013 პერიოდში
5.2 ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 30/09 2013 პერიოდში
5.2 ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 30/09 2013 პერიოდში
5.2 ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 30/09 2013 პერიოდში
5.2 ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 30/09 2013 პერიოდში
5.2 ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 30/09 2013 პერიოდში
5.2 ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 30/09 2013 პერიოდში
5.2 ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 30/09 2013 პერიოდში
5.2 ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 30/09 2013 პერიოდში
5.2 ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 30/09 2013 პერიოდში
5.2 ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 30/09 2013 პერიოდში
5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატების და პრემიების კვარტალური ოდენობის შესახებ
5.12.საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსთვის გამოყოფილი თანხები ცნობა # 57.2013 წელი 7 აგვისტო
5.12.საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსთვის გამოყოფილი თანხები ცნობა # 53. 2013 წელი 4 სექტემბერი
5.12.საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსთვის გამოყოფილი თანხები. საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 1356. 2013 წლის 16 სექტემბერი
5.13.სამართლებლივი აქტები კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ მთავრობის განკარგულება #1119. 2013 წელი 26 აგვისტო
5.13.სამართლებლივი აქტები კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ მთავრობის განკარგულება #1356 . 2013წლის 16 სექტემბერი
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 1978. 2013 წლის 17 დეკემბერი. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსათვის,საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ
5.13 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა# 102
5.2 ბიუჯეტის შესრულების 2012 წლის ანგარიში
4.3 ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების განსხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ. 4.4 - რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები
5.8 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
5.1 ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი
5.12 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 4
5.12 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 10
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.2 ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია ( ნაზარდი ჯამით)
5.5 ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპოტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით
5.6 ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ
5.7 ავტოსატრანსპოტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურეობაზე გაწეული ხარჯების შესახებ
5.9 ინფორმაცია განხორციელებული სატელეფონო საუბრებზე (ჯამურად)