სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

ბიუჯეტი - 2014 - I კვარტალი

თარიღი: 2014 ოქტომბერი 29

მიმაგრებული დოკუმენტები :
4.3 სახელმწიფო ქონების განსხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ. I კვარტალი
4.4 რეკლამის განთავსება I კვარტალი
5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატების და პრემიების შესახებ (ჯამურად) 2014 წლის I კვარტალი
5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ (ჯამურად) 2014 წლის I კვარტალი
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 430 - 2014 წლის 13 მარტი ქ. თბილისი
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 271 - 2014 წლის 13 თებერვალი ქ. თბილისი
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 651- 2014 წლის 10 აპრილი ქ. თბილისი
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 711- 2014 წლის 23 აპრილი ქ. თბილისი
5.13 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა# 21
5.1 ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუაჯეტი 2014 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით