სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

IV - კვარტალი

თარიღი: 2015 იანვარი 28

მიმაგრებული დოკუმენტები :
4.3 სამინისტროს მიერ 2014 წლის 1 იანვრიდან 2015 წლის 1 იანვრამდე გასხვისებული და სარგებლობაში გაცემული თანხა
4.4 სამინისტროს მიერ რეკლამაში გაწეული ხარჯი
5.1 სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-01
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-02-01
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-02-02
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-02-03
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-02-04
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-02-05
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-02-06
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-02-07
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-02-08
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-02-09
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-02-10
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-02-11
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-02-12
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-03-01
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-03-02
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-03-03
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-04-01
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-04-02
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-04-03
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-04-04
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-04-05
5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია 39-04-06
5.3 ინფორმაცია გაცემული სარგოს შესახებ
5.4 ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯები
5.5 სამინისტროს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები
5.6 სამინისტროს მიერ საწვავზე გაწეული ხარჯი
5.7 სამინისტროს მიერ ავტოსატრანსპოტო საშუალებების მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი
5.8 სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება
5.9 სამინისტროს მიერ განხორციელებული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები
5.11 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 344 - 04.03.2014 წელი.
5.12 საქ-ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 26-18
5.12 საქ-ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 87-1
5.12 საქ-ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 141
5.12 საქ-ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 213
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1885 - 2014 წლის 20 ოქტომბერი
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 2503 - 2014 წლის 26 დეკემბერი
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 2539 - 2014 წლის 29 დეკემბერი