სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

ხელმძღვანებლობა და სამინისტროს აპარატი

თარიღი: 2014 ოქტომბერი 30

მიმაგრებული დოკუმენტები :
1.5 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი
1.5 საქართველოს პრემიერ მინისტრის ბრძანება # 166 / 2015 წლს 1 მაისი ტ. ხეჩიკიშვილის საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრად დანიშვნის შესახებ
1.5 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი
1.5 საქართველოს პრემიერ მინისტრის ბრძანება # 162 / 2015 წლის 29 აპრილი ლევან ყიფიანის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ
1.5 მინისტრის მოადგილე აკაკი ლოდია
1.5 მინისტრის I მოადგილე აკაკი ლოდია
1.5 საქართველოს პრემიერ მინისტრის ბრძანება # 76 / 2015 წლის 9 მარტი ა.ლოდიას საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ
1.5 საქართველოს პრემიერ მინისტრის ბრძანება # 198 / 2015 წლის 14 მაისი ა.ლოდიას საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ
1.5 მინისტრის მოადგილე შალვა გოგოლაძე
1.5 საქართველოს პრემიერ მინისტრის ბრძანება # 200 / 2015 წლის 14 მაისი შ.გოგოლაძის საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ
1.5 მინისტრის მოადგილე რევაზ ჯაველიძე
1.5 საქართველოს პრემიერ მინისტრის ბრძანება # 338 / 2015 წლის 20 აგვისტო რ.ჯაველიძის საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ
1.5 მინისტრის მოადგილე რატი ბრეგაძე
1.5 საქართველოს პრემიერ მინისტრის ბრძანება # 199 / 2015 წლის 14 მაისი რ.ბრეგაძის საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ
1.5 საქართველოს პრემიერ მინისტრის ბრძანება # 337 / 2015 წლის 20 აგვისტო რატი ბრეგაძის საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ
1.5 მინისტრის მოადგილე ნუგზარ კევლიშვილი
1.5 საქართველოს პრემიერ მინისტრის ბრძანება # 97 / 2015 წლის 25 მარტი ნ. კევლიშვილის საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ
1.5 საქართველოს პრემიერ მინისტრის ბრძანება # 174 / 2015 წლის 1 მაისი მინისტრის პირველი მოადგილისა და მოადგილეებისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ
1.5 სამინისტროს აპარატის უფროსი ირინე გულიაშვილი
1.5 სამინისტროს აპარატის უფროსის მოადგილე ნინო თოფურია
1.2 სამინისტროს შინაგანაწესი
1.2 სამინისტროს ( დებულება - წესდება)
1.1 სამინისტროს სტრუქტურა
1.1 სამინისტროს სტრუქტურა 2015 წელი 2 აპრილი
1.1 სამინისტროს სტრუქტურა 2015 წელი 18 აპრილი
1.1 სამინისტროს სტრუქტურა 2015 წელი 30 სექტემბერი
1.3 ადმინისტრაციული ორგანოს წლიური ანგარიში 2012 წელი
1.2 ბრძანება საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრისა და მინისტრის მოადგილეებს შორის ფუნქციათა განაწილებისა და მათთვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ # 01/74 - 12 იანვარი 2015 წელი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/ 341- 2013 წლის 10 ივნისი ( სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების დებულებების დამტკიცების შესახებ)
1.2 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატის დებულება ( დანართი ბრძანების # 01/ 341)
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/ 233 - 2015 წლის 05 მარტი ( სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების დებულებების დამტკიცების შესახებ)
1.2 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატის დებულება ( დანართი ბრძანების # 01/ 233)
1.5 მინისტრის I მოადგილე ზურაბ აზმაიფარაშვილი
1.5 საქართველოს პრემიერ მინისტრის ბრძანება # 69 / 2015 წლის 5 მარტი ზ. აზმაიფარაშვილის საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ
1.5 საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება #11/ 2015 წლის 12 იანვარი.თ.თევზაძის საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ
1.5 მინისტრის მოადგილე თამაზ თევზაძე
1.5 სამინისტროს ცენტრალური აპარატის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ ბრძანება #01/701 -2016 წლის 29 ივნისი . ბრძანება ძალაშია 2016 წლის 1 ივლისიდან
1.5 საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება # 259 - 2017 წლის 3 ოქტომბერი. ა.ლოდიას საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ
1.5 საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება # 261 - 2017 წლის 3 ოქტომბერი. რ.ჯაველიძის საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილედ დანიშვნის შესახებ
1.5 საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება # 263 - 2017 წლის 4 ოქტომბერი. მ.შამათავას საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ
1.5 მინისტრის მოადგილე მუხრან შამათავა
1.5 ბრძანება # 02/1270 31 ოქტომბერი2017 წელი ირინე გულიაშვილთან ადმინისტრაციული ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ
1.5 ბრძანება # 02/1269 31 ოქტომბერი2017 წელი ნინო თოფურიასთან ადმინისტრაციული ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ