სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

IV კვარტალი

თარიღი: 2016 თებერვალი 04

მიმაგრებული დოკუმენტები :
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 115
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა#105-1
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 183
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 343
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 187
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 2143 2015 წლის 6 ოქტომბერი
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 2790 2015 წლის 25 დეკემბერი
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 2825 2015 წლის 30 დეკემბერი
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 2826 2015 წლის 30 დეკემბერი
4.4 რეკლამის განთავსება 2015 წლის IV კვარტალი
5.1 2015 წლის სამინისტროს ბიუჯეტი
5.3 2015 წლის IV კვარტალში გაცემული სარგოს შესახებ ინფორმაცია
5.4 2015 წლის IV კვარტალში გაწეული სამივლინებო ხარჯებზე ინფორმაცია
5.5 სამინისტროს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 01.01.2016 წლის მდგომარეობით
5.6 სამინისტროს მიერ საწვავზე გაწეული ხარჯი 01.01.2015 - 01.01.2016 წლის პერიოდში
5.7 სამინისტროს მიერ ტრანსპორტის ტექ-მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი 01.01.2015-01.01.2016 წლის პერიოდში
5.8 სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 31.12.2015
5.9 სამინისტროს მიერ გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 01.01.2015-01.01.2016 წლის პერიოდში
5.11 სამინისტროს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ ინფორმაცია
5.1 ანგარიში 2015 წლის პროგრამების და ქვე პროგრამების შესრულების სესახებ
5.1 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულება
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მოდიფიცირებული ანგარიშგება -2015 წელი
ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები-2015 წლის მოდიფიცირებფინანსური ანგარიშგებისთვის