სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

IV - კვარტალი

თარიღი: 2017 თებერვალი 06

მიმაგრებული დოკუმენტები :
5.1-5.2 2016 წლის ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი.ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ IV კვარტალი
5.3 2016 წლის IV კვარტალში გაცემული სარგოს შესახებ ინფორმაცია
5.4 2016 წლის IV კვარტალში გაწეული სამივლინებო ხარჯებზე ინფორმაცია
5.5 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 01.01.2017 - ის მდგომარეობით
5.6 სამინისტროს მიერ საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი 2016 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე
5.7 სამინისტროს მიერ ავტო სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურეობაზე გაწეული ხარჯი 2016 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე
5.8 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 31.12.2016
5.9 სამინისტროს მიერ განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები 2016 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე
5.11 ინფორმაცია გაცემული გრანტების შესახებ
4.4 მიერ რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი 2016 წლის IV კვარტალში
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 22-8
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 22-9
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა#22-10
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა # 189
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა #1167
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა #1180
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა #1188
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა #1208
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა #1253
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა #1361
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა #1399
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა #1431
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა #1500
5.12 საქ-ფინ სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობა #1524
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 2274 - 2016 წლის 31 ოქტომბერი
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 2483 - 2016 წლის 29 ნოემბერი
5.13 საქართველოს მთავრობის განკარგულება # 2617 - 2016 წლის 22 დეკემბერი
5.13 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2016 ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიში
5.13 წლიური ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების და ქვეპროგრამების შესახებ
5.13 მოდიფიცირებული ანგარიში 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
5-1,5-2 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2017 წლის დამტკიცებული გეგმა