სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

ტარიელ ხეჩიკაშვილი

თარიღი: 2015 მაისი 11ტარიელ ხეჩიკაშვილი

დაბადების თარიღი: 13.02.1970

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

საკონტაქტო  რეკვიზიტები:

ელ-ფოსტა: t.khechikashvili@msy.gov.ge

ტელ: 2 23 02 03

განათლება:

1997-2002 წწ სამოქალაქო ინსტიტუტი " კაბადონი",სამართალმცოდნე

პროფესიული გამოცდილება:

1995-1999 წწ. შპს" ტარო " დამფუძნებელი,პარტნიორი და დირექტორი

1999- 2001 წწ. შპს "იბერმობილი" დამფუძნებელი,პარტნიორი და დირექტორი

2001-2015 წწ. "იბერია ბიზნეს ჯგუფი" დამფუძნებელი

2001-2015 წწ "იბერია ბიზნეს ჯგუფი"  საფეხბურთო კლუბი "საბურთალო-ს" და ავტობაზრობის

(ქ.რუსთავი) მფლობელი

ენები: ქართული,რუსული,ინგლისური

 

მინისტრის კომპეტენცია:

ა) ხელმძღვანელობს სამინისტროს, წარმართავს მის საქ­მიანობას და წყვეტს სამინისტროს გამგებლობის სფეროს მი­კუთვნებულ საკითხებს;

ბ) პასუხისმგებელია საქართველოს კონსტიტუციის, კანო­ნების, საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებებისა და გან­კარგულებების, საქართველოს მთავრობის დადგენილებებისა და განკარგულებების შესრულებისათვის;

გ) ზედამხედველობს და თვალყურს ადევნებს სამი­ნის­ტროს სტრუქტურული ერთეულებისა და სამინისტროს მმართ­ველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო და­წესებულებებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ თავიანთ მოვალეობათა შესრულებას, მათი საქმიანობის კანონიერებასა და მიზანშეწონილობას; კანონით დადგენილი წესით ახორციელებს სამინისტროს საჯარო მოსამსახურეთა გადაწყვეტილებებისა და საქმიანობის სამსახურებრივ ზედა­მხედ­ველობას;

დ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სამინისტროს საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ საჯარო მოსამსახურეებს, მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იური­დიული პირების ხელმძღვანელებს;

ე) შესაბამის საკონკურსო-საატესტაციო კომისიასთან შე­თან­ხმებით ადგენს საკონკურსო და საატესტაციო მოთხოვნებს სამინისტროს მოხელეებისადმი; ამტკიცებს სამინისტროს სის­ტემაში სტაჟირების გავლის წესს;

ვ) დადგენილი წესით საქართველოს მთავრობას განსა­ხილ­ველად წარუდგენს ნორმატიული აქტების პროექტებს;

ზ) დადგენილი წესით წყვეტს სამინისტროს თანამშრო­მელთა პრემირებისა და მატერიალური დახმარების საკითხებს;

თ) საქართველოს პრემიერ-მინისტრს წარუდგენს წინა­დადებებს სამინისტროს წლიური ბიუჯეტის შემოსავლისა და გასავლის საკითხების შესახებ და, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი ბიუჯეტის პროექტის შესახებ; იღებს გადაწყვე­ტილებებს საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივი გამოყენების შესახებ და პასუხისმგებელია ბიუჯეტის ზუსტად შესრულები­სათვის;

ი) სახელმწიფო ბიუჯეტის შესაბამისად ამტკიცებს სა­მინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებათა ხარჯთა ნუსხებს, ახორციელებს მათი შესრულების კონტროლს და, საჭიროების შემთხვევაში, იძლევა მითითებებს საბიუჯეტო სახსრების გამოყენების შე­სახებ;

კ)  კანონმდებლობით დადგენილი წესით ადგენს და ამტ­კი­ცებს სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ სა­ხელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებათა სტრუქტურასა და საქმიანობის წესს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ისინი დად­გენილია მინისტრის ბრძანების ზემდგომი სამართლებრივი აქ­ტებით;

ლ) ამტკიცებს სტრუქტურული ერთეულების დებულე­ბებს, სამინისტროში მიმდინარე ადმინისტრაციულ წარმოებაში სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულების მონაწილეობის წესებს და განსაზღვრავს მათ უფლება-მოვალეობებს;

მ) ძალადაკარგულად ცნობს პირველი მოადგილის, მოად­გილეებისა და სამინისტროს თანამდებობის პირების, სამი­ნისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებათა ხელმძღ­ვანელების, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბ­ლიკების შესაბამისი სამინისტროების ხელმძღვანელთა იმ აქტებსა და მოქმედებებს, რომლებიც არ შეესაბამება სა­ქართ­ველოს კონსტიტუციას, სხვა კანონებს, საქართველოს პრეზი­დენტის ბრძანებულებებსა და განკარგულებებს, მინისტრის ბრძანებებს;

ნ) კანონის საფუძველზე და მის შესასრულებლად გამოს­ცემს ბრძანებებს და პასუხისმგებელია ბრძანებათა კანონიე­რებისა და მიზანშეწონილობისათვის;

ო) სამსახურებრივი ზედამხედველობის განხორციელები­სას გამოსცემს ინდივიდუალურ-სამართლებრივ აქტებს;

პ) უფლებამოსილია, სამინისტროს თანამდებობის პირთა და მოხელეთა მოქმედების სამსახურებრივი ზედამხედველობა დააკისროს პირველ მოადგილეს;

ჟ) ასრულებს მისთვის საქართველოს კანონებით, საქართ­ველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებებითა და განკარგულებებით დაკისრებულ სხვა ამოცანებს.

მინისტრის უფლებამოსილება წყდება კანონმდებლობით დადგე­ნი­ლი წესით.