სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

სამინისტროს აპარატის უფროსი. კომპეტენცია: ასრულებს სამინისტროს დებულებით განსაზღვრულ ფუნქციებს, ხელმძღვანელობს სამინისტროს აპარატის საქმიანობას, პასუხისმგებელია ხელქვეითების მიერ სამსახურებრივ დავალებათა შესრულებაზე. უშუალოდ პასუხისმგებელია მინისტრისა და მინისტრის მოადგილეების სამსახურებრივი დავალებების შესრულებაზე და დანიშნულებისამებრ მათ ოპერატიულ მიწოდებაზე. კოორდინაციას უწევს სამინისტროს აპარატში შემავალი სამმართველოების საქმიანობას.

სამინისტროს აპარატის უფროსის მოადგილე.
კომპეტენცია: დახმარებას უწევს სამინისტროს აპარატის უფროსს სამინისტროს დებულებით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესრულებაში და მისი არყოფნის შემთხვევაში, ასრულებს აპარატის უფროსის მოვალეობას.

საერთაშორისო ურთიერთობისა და ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსი

    კოორდინაციას უწევეს სამინისტროს საერთაშორისო პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებას;

  კოორდინაციას უწევეს სამინისტროს საერთაშორისო პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებას;

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსის  მოადგილე

  სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში, ხელს უწყობს საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან, საზღვარგარეთის ქვეყნების შესაბამისი სფეროების ოფიციალურ სტრუქტურებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას;

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი

სამინისტროს სტრატეგიული  გეგმებისა და პირველი რიგის  ამოცანების რეალიზაციისათვის    საჭირო    ფინანსური   რესურსების    საშუალო    და    გრძელვადიანი დაგეგმვა; ყოველწლიური ბიუჯეტის პროექტების შედგენა; სამინისტროს ამოცანებისა და ფუნქციების    შესრულების     მიზნით     წლიური     საბიუჯეტო     კანონის     საფუძველზე გამოყოფილი ფულადი სახსრების მართვა და მის მიზნობრივ ხარჯვაზე კონტროლის კოორდინაცია; წლიური შედეგების მიხედვით გაწეული ხარჯების ანალიზი; სამინისტროს წლიური და კვარტალური სტატისტიკური ანგარიშებისა და ნაერთი ბალანსის შედგენა;

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. კომპეტენცია: დახმარებას უწევს დეპარტამენტის უფროსს სამინისტროს დებულებით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესრულებაში და მისი არყოფნის შემთხვევაში, ასრულებს დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობას.

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. კომპეტენცია: ასრულებს სამინისტროს დებულებით განსაზღვრულ ფუნქციებს, ხელმძღვანელობს დეპარტამენტის საქმიანობას, პასუხისმგებელია ხელქვეითების მიერ სამსახურებრივ დავალებათა შესრულებაზე და ზედამხედველობას უწევს დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ დაკისრებული ამოცანების შესრულებას.

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. კომპეტენცია: დახმარებას უწევს დეპარტამენტის უფროსს სამინისტროს დებულებით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესრულებაში და მისი არყოფნის შემთხვევაში, ასრულებს დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობას.

შიდა აუდიტის და მონიტორინგის დეპარტამენტის  უფროსი

შეიმუშავებს და დაწესებულების ხელმძღვანელს დასამტკიცებლად წარუდგენს შიდა აუდიტის სტრატეგიულ და წლიურ გეგმებს; თითოეული შიდა აუდიტორული შემოწმებისათვის შეიმუშავებს და ამტკიცებს აუდიტორული შემოწმების ინდივიდუალურ გეგმას, რომელიც განსაზღვრავს შიდა აუდიტის მოქმედების სფეროს, ამოცანებს, ხანგრძლივობას, რესურსების განაწილებას, შიდა აუდიტის განხორციელების მეთოდებს, ფარგლებს, აუდიტის სახეს და სხვა;

შიდა აუდიტის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.  კომპეტენცია:  ახორციელებს მონიტორინგს შიდა აუდიტის ობიექტისთვის მიცემული რეკომენდაციების შესრულებაზე; შეიმუშავებს და ახორციელებს შიდა აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების პროგრამას; ახორციელებს „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონით, ამ დებულებით, მინისტრის სამართლებრივი აქტებით და კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს.

 

სპორტის პოლიტიკისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსი. კომპეტენცია: ასრულებს სამინისტროს დებულებით განსაზღვრულ ფუნქციებს, ხელმძღვანელობს დეპარტამენტის საქმიანობას და პასუხისმგებელია ხელქვეითების მიერ სამსახურებრივ დავალებათა შესრულებაზე. კოორდინაციას უწევს დეპარტამენტში შემავალი სამმართველოების საქმიანობას.

ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის უფროსი. კომპეტენცია: ასრულებს სამინისტროს დებულებით განსაზღვრულ ფუნქციებს, ხელმძღვანელობს დეპარტამენტის საქმიანობას და პასუხისმგებელია ხელქვეითების მიერ სამსახურებრივ დავალებათა შესრულებაზე. კოორდინაციას უწევს დეპარტამენტში შემავალი სამმართველოების საქმიანობას.

სპორტის პოლიტიკისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

კონცეპცია: ასრულებს სამინისტროს დებულებით განსაზღვრულ ფუნქციებს, ხელმძღვანელობს დეპარტამენტის საქმიანობას და პასუხისმგებელია ხელქვეითების მიერ სამსახურებრივ დავალებათა შესრულებაზე. კოორდინაციას უწევს დეპარტამენტში შემავალი სამმართველოების საქმიანობას.

 

 

ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კომპეტენცია: ასრულებს სამინისტროს დებულებით განსაზღვრულ ფუნქციებს, ხელმძღვანელობს დეპარტამენტის საქმიანობას და პასუხისმგებელია ხელქვეითების მიერ სამსახურებრივ დავალებათა შესრულებაზე.