სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

ნანა ფერაძე

თარიღი: 2011 სექტემბერი 21

საკონტაქტო რეკვიზიტები
ელ.ფოსტა: administration@msy.gov.ge
ტელ: 832 2 22 44 99
ფაქსი: 832 2 29 20 49

 

დაბადების თარიღი: 23 ნოემბერი 1973
დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი

განათლება:

1979-1990 _ ქ. თბილისის 130-ე საშუალო სკოლა   

1992 - 1996 წწ.   _ ქ. თბილისის სამართლისა და ეკონომიკის ინსტიტუტი სამართალმცოდნის და ეკონომისტის სპეციალობა იურისტის და ეკონომისტის კვალიფიკაციით. 

2004-2006 წწ. _ თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი ფინანსებისა და საბანკო საქმის სპეციალობით (მაგისტრატურა).

სამუშაო გამოცდილება

1990-1996 _ საქართველოს რესპუბლიკის სახალხო განათლების სამინისტროს  საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციების იტორიის მუზეუმი _ გიდი.

1996-1998 _ საქართველოს ახალგაზრდული ორგანიზაციების იტორიის მუზეუმი _ უმცროსი მეცნიერ-მუშაკი.

1998-2004 _ საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო  დეპატამენტი,         აპარატის უფროსის მოადგილე.

2004-2006 - საქართველოს კულტურის, ძეგლა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს  სახელწიფო საქვეუწყები დაწესებულება _ ახალგზრდობის საქმეთა  დეპარტამენტი, საფინანსო-საბუღალტრო სამმართველოს მთ.სპეციალისტი.

2006-2010  - საქართველოს კულტურის, ძეგლა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს სახელწიფო საქვეუწყები დაწესებულება _ სპორტის და ახალგზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი, ადმინისტრაციული სამმართველოს ფინანსების და შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

2010 - დღემდე _ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

დამატებითი ინფორმაცია

2010 წელი - წარმატებით გაიარა ტრენინგი თემაზე ~ელექტრონული ხაზინა~, რომელიც განხორციელდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო აკადემიის ორგანიზებით (შესაბამისი სერთიფიკატი).

2010 წელი - წარმატებით გაიარა ტრენინგი თემაზე ~ელექტრონული ბიუჯეტირება~, რომელიც განხორციელდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო აკადემიის ორგანიზებით (შესაბამისი სერთიფიკატი).

2012  წელი - წარმატებით გაიარა ტრენინგი თემაზე „სახაზინო პროცედურები და სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა", რომელიც განხორციელდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ორგანიზებით (შესაბამისი სერტიფიკატი).

2013 წელი - აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ ორგანიზებული ტრეინინგ-სემინარი თემაზე „სტრატეგიული დაგეგმვა" (შესაბამისი სერთიფიკატი).

2013 წელი - აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ ორგანიზებული ტრეინინგ-სემინარი თემაზე „პროექტის მართვა" (შესაბამისი სერთიფიკატი).

2014 წელი - გაიარა ტრენინგი თემაზე „IPSAS-ი საქართველოს საჯარო სექტორში და ფინანსური ანგარიშგება მოდიფიცირებული საკასო მეთოდით", რომელიც განხორციელდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ორგანიზებით (შესაბამისი სერტიფიკატი).

2016 წელი - წარმატებით დაასრულა სასწავლო კურსი „საჯარო ფინანსების მართვა" (სახელმწიფო ბიუჯეტი; საფინანსო, ეკონომიკური, სამეურნეო და საბუღალტრო საქმიანობა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში; სახელმწიფო შესყიდვები; საგადასახადო კანონმდებლობა; ფინანსური მოდელირება ექსელში; ქონების მართვა; მოძრავი ქონების მართვა/განკარგვა; სახელმწიფო შიდა (ფინანსური) კონტროლი საჯარო მმართველობაში; შიდა აუდიტის საფუძვლები; საჯარო გარე აუდიტის საფუძვლები.),  რომელიც  განხორციელდა  საქართველოს  ფინანსთა  სამინისტროს  აკადემიის  ორგანიზებით (შესაბამისი სერტიფიკატი).

უცხო
ენები:

რუსული

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის კომპეტენცია:

დახმარებას უწევს დეპარტამენტის უფროსს ამ დებულების მოთხოვნათა შესრულებაში და მისი არყოფნის (ვაკანსია, მივლინება, შვებულება) შემთხვევაში, ასრულებს სამინისტროს დებულებით განსაზღვრულ მის ფუნქციებს და მის ნაცვლად ხელს აწერს დოკუმენტაციაზე.