სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი

თარიღი: 2013 აგვისტო 12

საკონტაქტო რეკვიზიტები 

ელ.ფოსტა:
ტელ: 832 2 22 44 99 ფაქსი: 832 2 29 20 49 

 

დაბადების თარიღი: 17.07.1975

განათლება:

1992 წ - 1998 წ

 

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იურიდიული ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება:

2010 წ -  2013/08/01

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

2007 წ - 2010 წ

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე

2006 წ - 2007 წ

 

სს „საქნავთობი"-ის გენერალური ინსპექციის უფროსი

2005 წ - 2006 წ

 

საქართველოს შსს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის განსაკუთრებულ მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი

2004 წ - 2005 წ

 

სს „თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის" იურიდიული სამსახურის უფროსი

2003 წ - 2004 წ

 

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თბილისის და აღმოსავლეთ საქართველოს სააღსრულებო პოლიციის უფროსი

2002 წ  - 2003 წ

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის ქვემო ქართლის სააღსრულებო ბიუროს უფროსი

1999 წ - 2002 წ

 

თბილისის რეგიონული სამხედრო პროკურატურის გამომძიებელი

სერტიფიკატები:

2012 წ.

 

ეფექტიანობის აუდიტის საფუძვლები

2012 წ.

 

რისკის განსაზღვრა და შეფასება

2010 წ.

 

კურსი „შესავალი აუდიტში"

2006 წ.

 

პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდები

2003 წ.

 

GTZ - სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონი

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის კომპეტენციაა:

 სამინისტროს სტრატეგიული  გეგმებისა და პირველი რიგის  ამოცანების რეალიზაციისათვის    საჭირო    ფინანსური   რესურსების    საშუალო    და    გრძელვადიანი დაგეგმვა; ყოველწლიური ბიუჯეტის პროექტების შედგენა; სამინისტროს ამოცანებისა და ფუნქციების    შესრულების     მიზნით     წლიური     საბიუჯეტო     კანონის     საფუძველზე გამოყოფილი ფულადი სახსრების მართვა და მის მიზნობრივ ხარჯვაზე კონტროლის კოორდინაცია; წლიური შედეგების მიხედვით გაწეული ხარჯების ანალიზი; სამინისტროს წლიური და კვარტალური სტატისტიკური ანგარიშებისა და ნაერთი ბალანსის შედგენა; ქვეყანაში მოქმედ საკანონმდებლო ბაზასთან ჰარმონიზაციით სამინისტროს სისტემაში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების  საერთაშორისო  გამოცდილების  დანერგვა; ელექტრონული ხაზინის პროგრამაში ვალდებულების დოკუმენტების და კვარტალური განაცხადების,   საგადახდო   მოთხოვნების სავალუტო-საგადახდო მოთხოვნების   და წინასწარი  გადახდების      დამოწმება/გადავადების  დარეგისტრირება/დადასტურება. საშტატო ნუსხის ადმინისტრირება, შრომის ანაზღაურების ელექტრონული უწყისის მომზადება, რედაქტირება, დადასტურება, დარიცხვა, გაფორმებული ხელშეკრულების შესახებ ინფორმაციის დამატება/რედაქტირება, დადასტურება, სახელმწიფო ხაზინაში გაგზავნა;