სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

ვასილ ლიპარტელიანი

თარიღი: 2015 იანვარი 16

ფუნქციური მოვალეობები:

 

     სამინისტროსა და უშუალოდ დეპარტამენტის დებულების თანახმად, სპორტის კვლევისა და ანალიზის სამმართველოს კომპეტენციის სფეროში შემავალი საკითხები; სპორტის პოლიტიკის განსაზღვრის (დაგეგმვის) ხელშეწყობის მიზნით, წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადებასპორტის შესახებ კანონმდებლობის საჭიროებისამებრ განახლებისა და დახვეწის შესახებ წინადადებების მომზადება; სპორტის   სფეროს მიკუთვნებულ საკითხებზე  სასწავლო-მეთოდოლოგიური ტრენინგ-მოდულების შემუშავება; სპორტის  ჯანსაღი განვითარების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მოძიება, სტატისტიკური მეთოდოლოგიის განსაზღვრა; სპორტის სფეროს კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე ყოველწლიური ანგარიშის შესრულების კოორდინაცია; სპორტის სხვადასხვა მიმართულებით მოკლე და გრძელვადიან სამოქმედო გეგმებზე მუშაობა; კვლევა და ანალიზი  სპორტის პრიორიტეტულ საკითხებზე; საქართველოში ფიზიკური კულტურისა და სპორტის განვითარების სტატისტიკური აღრიცხვიანობის ორგანიზება და წარმოება, არსებული მდგომარეობის ანალიზი ძირითადი მონაცემების მიხედვით; ქვეყანაში  სპორტის პოლიტიკის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; ,,საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრების წევრთა, მწვრთნეთა ადმინისტრაციული და საექიმო პეროსონალისა და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიების პროგრამისფარგლებში შესაბამისი კომისიის შემადგენლობაში მონაწილეობა.