სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

თარიღი: 2013 სექტემბერი 27

საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასთვის ხელმისაწვდომია, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა.
საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას.

საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში არაუგვიანეს 10 დღისა.
მოქალაქეს უფლება აქვს აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია) თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.


საქართველოს კონსტიტუცია
მუხლი 41

1. საქართველოს ყოველ მოქალაქეს უფლება აქვს კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს სახელმწიფო დაწესებულებებში მასზე არსებულ ინფორმაციას, აგრეთვე იქ არსებულ ოფიციალურ დოკუმენტებს, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას.
2. ოფიციალურ ჩანაწერებში არსებული ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია ადამიანის ჯანმრთელობასთან, მის ფინანსებთან ან სხვა კერძო საკითხებთან, არავისთვის არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი თვით ამ ადამიანის თანხმობის გარეშე, გარდა კანონით დადგენილი შემთხვევებისა, როდესაც ეს აუცილებელია სახელმწიფო უშიშროების ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ჯანმრთელობის, სხვათა უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად.საჯარო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და ელექტრონული ფორმით გაცემის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი
სამინისტროს აპარატის მთავარი სპეციალისტი

თეონა ასათიანი
ტელ: 032 23 02 03

ელ.ფოსტა: t.asatiani@msy.gov.geპროაქტიულად
გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
დიმიტრი კვარაცხელია
ტელ: 032 23 54 33
ელ.ფოსტა:
d.kvaratskhelia@msy.gov.ge


საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
თბილისი 0162 ვაკის რაიონი,ჭავჭავაძის გამზირი #49 ა
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველო.
ტელ: 032 23 54 33; ელ-ფოსტა Pr@msy.gov.geმიმაგრებული დოკუმენტები :
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს # 219 დადგენილება
2.2 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაცემის და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 19 სექტემბრის # 01/ 699 ბრძანება
2.2 ბრძანება # 01/70 - 09 იანვარი 2015 წელი . საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის 2013 წლის 19 სექტემბრის #01/669 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2.2 მოსაკრებლის გარეშე გამოსათხოვი საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრის და საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესის შესახებ საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის # 01/699 ბრძანება
საქართველოს კონსტიტუცია მუხლი 41
საჯარო დაწესებულებებში პრემიის ოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ. საქართველოს მთავრობის დადგენილება # 449 - 2014 წლის 15 ივლისი
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი თავი III -ინფორმაციის თავისუფლება
2.5 2013 წელს გაცემული საჯარო ინფორმაცია I , II , III კვარტალი
2.2 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი. ბრძანება # 01/ 773. 2013 წლის 28 ოქტომბერი
2.4 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2013 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტს
2.4 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2013 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ საქართველოს პრემიერმინისტრს
2.4 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2013 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ საქართველოს პარლამენტს
2.5 2013 წლის IV კვარტალში გაცემული საჯარო ინფორმაცია
2.3 ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ
2.3 ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა
2014 წელი
2.5 2014 წლის I კვარტალში გაცემული საჯარო ინფორმაცია
2.5 2014 წლის II კვარტალში გაცემული საჯარო ინფორმაცია
2.5 2014 წლისIII კვარტალში გაცემული საჯარო ინფორმაცია
2.5 2014 წლისIV კვარტალში გაცემული საჯარო ინფორმაცია
2.4 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2014 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტს
2.4 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2014 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ საქართველოს პრემიერმინისტრს
2.4 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2014 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ საქართველოს პარლამენტს
2.5 2015 წლის I კვარტალში გაცემული საჯარო ინფორმაცია
2.5 2015 წლის II კვარტალში გაცემული საჯარო ინფორმაცია
2.5 2015 წლის III კვარტალში გაცემული საჯარო ინფორმაცია
2.5 2015 წლის IV კვარტალში გაცემული საჯარო ინფორმაცია
2.4 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2015 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტს
2.4 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2015 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ საქართველოს პრემიერ მინისტრს
2.4 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2015 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ საქართველოს პარლამენტს
2.5 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე- 40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2016 წლის I კვარტლის მიხედვით
2.4 საქართველოს სპორტისა და ახალგახრდობის საქმეთა სამინისტროს 2016 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტს
2.4 საქართველოს სპორტისა და ახალგახრდობის საქმეთა სამინისტროს 2016 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს
2.4 საქართველოს სპორტისა და ახალგახრდობის საქმეთა სამინისტროს 2016 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ საქართველოს პარლამენტს