სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

ნორმატიული აქტები

თარიღი: 2013 ნოემბერი 11

მიმაგრებული დოკუმენტები :
საქართველოს კონსტიტუცია.მუხლი 41
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. თავი III -ინფორმაციის თავისუფლება
1.2 საქართველოს მთავრობის დადგენილება # 183. 2010 წლის 7ივლისი.საქართთველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ
3.2 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსსაკონკურსო - საატესტაციო კომისიის 2013 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების დამტკიცების შესახებ .ბრძანება # 01/811.
6.2 ცენტრალური აპარატის შინაგანა წესის დამტკიცების შესახებ. ბრძანება # 51. 10 /04/2012წელი
6.1 ბრძანება #01/37 2013 წლის 29 იანვარი ცვლილების შეტანის თაობაზე
6.1 ბრძანება #01/38. 2013 წლის 29 იანვარი
6.1ბრძანება # 01/62 . 2013 წლის 8 თებერვალი
6.1 ბრძანება # 01/ 161 2013 წელი 14 მარტი
6.1 ბრძანება # 01/ 236 2013 წლის 12 აპრილი
6.1 ბრძანება # 01/ 270 2013 წელი 29 აპრილი
6.1 ბრძანება # 01/282 2013 წლის 2 მაისი
6.1 ბრძანება # 01/284 2013 წლის 2 მაისი
6.1 ბრძანება # 01/283 2013 წელი 2 მაისი
6.1 ბრძანება # 01/ 285 2013 წელი 2 მაისი
6.1 ბრძანება # 01/ 379 2013 წლის 28 ივნისი
6.1 ბრძანება # 01/ 412 2013 წლის 10 ივლისი
6.1 ბრძანება # 01/ 395 2013 წელი 4 ივლისი
თავი III ინფორმაციის თავისუფლება
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 778 2013 წლის 31 ოქტომბერი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 745 2013 წლის 15 ოქტომბერი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 769 2013 წლის 28 ოქტომბერი
საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 773 2013 წლის 28 ოქტომბერი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 779 2013 წლის 31 ოქტომბერი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 783 2013 წლის 1 ნოემბერი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/ 341- 2013 წლის 10 ივნისი ( სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების დებულებების დამტკიცების შესახებ)
2014 წელი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 66 2014 წლის 23 იანვარი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 115 2014 წლის 10 თებერვალი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბრძანება # 01 / 189 2014 წლის 7 მარტი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 0/1 267 - 2014 წლის 10 აპრილი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 375 - 2014 წლის 13 მაისი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 892 - 2014 წლის 26 სექტემბერი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/1140 - 2014 წლის 04 დეკემბერი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/1135 - 2014 წლის 3 დეკემბერი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/1136 - 2014 წლის 3 დეკემბერი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/1137 - 2014 წლის 3 დეკემბერი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/1138 - 2014 წლის 3 დეკემბერი
1.2 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატის დებულება ( დანართი ბრძანების # 01/ 341)
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/ 233 - 2015 წლის 05 მარტი (სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების დებულებების დამტკიცების შესახებ)
1.2 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატის დებულება ( დანართი ბრძანების # 01/ 233)
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/ 3 - 2015წლის 5 იანვარი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/ 77- 2015 წლის 13 იანვარი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/ 234 - 2015 წლის 5 მარტი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/ 235 - 2015 წლის 5 მარტი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/850 - 2015 წლის 31 ოქტომბერი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება #01/165 - 2016 წლის 9 თებერვალი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება #01/167 - 2016 წლის 9 თებერვალი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება #01/185 - 2016 წლის 12 თებერვალი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება #01/209 - 2016 წლის 19 თებერვალი
6.1 (სსიპ) ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ ბრძანება #01/105 -2017 წლის 20 იანვარი
6.1 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებათა ფარგლებში ბრძანება # 01/137 - 27 იანვარი 2017 წელი
6.1 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებათა ფარგლებში ბრძანება #01/400 -30 მარტი #01/137 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაძე
ოლიმპიურუ ჩემპიონების სტიპენდიების პროგრამა
ვეტერან სპორცმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარება
სტიპენდიების_პროგრამა
სპორტის_პოლიტიკის
ინფრასტრუქტურა
მაღალმთიანები
კალათბურთი
მძლეოსნობა
პარაოლიმპიური
რაგბი
სეოკ
საწყლოსნო
პროგრამა
ტანვარჯიში
ფარიკაობა
ფეხბურთი
ჭიდაობა
ძიუდო
ჭადრაკი
ჭიდაობა
ხელბურთი
საერთაშ_ღონისძიებები
ბრძანება #01/721 -30 ივნისი 2016 წელი სამინისტროს 2017-2020 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
2017-2020 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის ინდიკატორები
სამინისტროს 2017 - 2020 წლების საშუალოვადისნი სამოქმედო გეგმა
2017-2020 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის ინდიკატორები