სამინისტროში შესაბამისი თანამდებობის პირებთან მოქალაქეთა მიღება: მინისტრი: ხუთშაბათი 15:00 - 17:00 სთ;

ტელეფონი: 2 23 02 03,მისამართი: თბილისი 0134, ჩოლოყაშვილის გამზ. 9;

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ზედამხედველობა. ტელეფონი 2 35 09 97, მეილი: n.udesiani@msy.gov.ge

სამართლებრივი აქტები

თარიღი: 2013 ნოემბერი 11

მიმაგრებული დოკუმენტები :
საქართველოს კონსტიტუცია.მუხლი 41
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. თავი III -ინფორმაციის თავისუფლება
1.2 საქართველოს მთავრობის დადგენილება # 183. 2010 წლის 7ივლისი.საქართთველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ
3.2 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსსაკონკურსო - საატესტაციო კომისიის 2013 წლის 11 ნოემბრის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების დამტკიცების შესახებ .ბრძანება # 01/811.
6.2 ცენტრალური აპარატის შინაგანა წესის დამტკიცების შესახებ. ბრძანება # 51. 10 /04/2012წელი
6.1 ბრძანება #01/37 2013 წლის 29 იანვარი ცვლილების შეტანის თაობაზე
6.1 ბრძანება #01/38. 2013 წლის 29 იანვარი
6.1ბრძანება # 01/62 . 2013 წლის 8 თებერვალი
6.1 ბრძანება # 01/ 161 2013 წელი 14 მარტი
6.1 ბრძანება # 01/ 236 2013 წლის 12 აპრილი
6.1 ბრძანება # 01/ 270 2013 წელი 29 აპრილი
6.1 ბრძანება # 01/282 2013 წლის 2 მაისი
6.1 ბრძანება # 01/284 2013 წლის 2 მაისი
6.1 ბრძანება # 01/283 2013 წელი 2 მაისი
6.1 ბრძანება # 01/ 285 2013 წელი 2 მაისი
6.1 ბრძანება # 01/ 379 2013 წლის 28 ივნისი
6.1 ბრძანება # 01/ 412 2013 წლის 10 ივლისი
6.1 ბრძანება # 01/ 395 2013 წელი 4 ივლისი
თავი III ინფორმაციის თავისუფლება
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 778 2013 წლის 31 ოქტომბერი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 745 2013 წლის 15 ოქტომბერი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 769 2013 წლის 28 ოქტომბერი
საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 773 2013 წლის 28 ოქტომბერი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 779 2013 წლის 31 ოქტომბერი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 783 2013 წლის 1 ნოემბერი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/ 341- 2013 წლის 10 ივნისი ( სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების დებულებების დამტკიცების შესახებ)
2014 წელი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 66 2014 წლის 23 იანვარი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 115 2014 წლის 10 თებერვალი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბრძანება # 01 / 189 2014 წლის 7 მარტი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 0/1 267 - 2014 წლის 10 აპრილი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 375 - 2014 წლის 13 მაისი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01 / 892 - 2014 წლის 26 სექტემბერი
6.1 საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/1140 - 2014 წლის 04 დეკემბერი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/1135 - 2014 წლის 3 დეკემბერი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/1136 - 2014 წლის 3 დეკემბერი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/1137 - 2014 წლის 3 დეკემბერი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/1138 - 2014 წლის 3 დეკემბერი
1.2 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატის დებულება ( დანართი ბრძანების # 01/ 341)
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/ 233 - 2015 წლის 05 მარტი (სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების დებულებების დამტკიცების შესახებ)
1.2 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზდობის საქმეთა სამინისტროს აპარატის დებულება ( დანართი ბრძანების # 01/ 233)
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/ 3 - 2015წლის 5 იანვარი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/ 77- 2015 წლის 13 იანვარი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/ 234 - 2015 წლის 5 მარტი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/ 235 - 2015 წლის 5 მარტი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება # 01/850 - 2015 წლის 31 ოქტომბერი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება #01/165 - 2016 წლის 9 თებერვალი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება #01/167 - 2016 წლის 9 თებერვალი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება #01/185 - 2016 წლის 12 თებერვალი
6.1 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ბრძანება #01/209 - 2016 წლის 19 თებერვალი
6.1 (სსიპ) ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ ბრძანება #01/105 -2017 წლის 20 იანვარი
6.1 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებათა ფარგლებში ბრძანება # 01/137 - 27 იანვარი 2017 წელი
6.1 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილ ასიგნებათა ფარგლებში ბრძანება #01/400 -30 მარტი #01/137 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაძე
ოლიმპიურუ ჩემპიონების სტიპენდიების პროგრამა
ვეტერან სპორცმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარება
სტიპენდიების_პროგრამა
სპორტის_პოლიტიკის
ინფრასტრუქტურა
მაღალმთიანები
კალათბურთი
მძლეოსნობა
პარაოლიმპიური
რაგბი
სეოკ
საწყლოსნო
პროგრამა
ტანვარჯიში
ფარიკაობა
ფეხბურთი
ჭიდაობა
ძიუდო
ჭადრაკი
ჭიდაობა
ხელბურთი
საერთაშ_ღონისძიებები
ბრძანება #01/721 -30 ივნისი 2016 წელი სამინისტროს 2017-2020 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
2017-2020 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის ინდიკატორები
სამინისტროს 2017 - 2020 წლების საშუალოვადისნი სამოქმედო გეგმა
2017-2020 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის ინდიკატორები
ბრძანება # 01/525 - 04 მაისი 2017 წელი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის საჯარო მოხელეთა და ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 ოქტომბრის # 01/778 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება # 01/699 - 26 ივნისი 2017 წელი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის საჯარო მოხელეთა და ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ"საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 ოქტომბრის #01/778 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება # 01/1139 - 25 სექტემბერი 2017 წელი "საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის საჯარო მოხელეთა და ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 ოქტომბრის #01/778 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბრძანება # 01/1356 - 27 ნოემბერი 2017 წელი საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში არსებული 2 ( ორი) ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შეწყვეტისა და აღნიშნულთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ქმედებების შესახებ